• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Graveløyve i offentleg/privat grunn - søknad

Informasjon til søkjar

 1. Arbeidet må utførast etter tilvising av kommunen, og slik at trafikken ikkje
  vert stoppa eller unødig hindra. Søkjaren/entreprenøren skal syte for at arbeidsstaden
  vert forsvarleg avsperra og utstyrt med varsling i samsvar med føresegner fastsatt av
  Statens Vegvesen. Viser til ”Retningsliner for framføring av kablar, leidningar og
  graving i offentleg veg”, Statens Vegvesen Region Vest, av januar 2006.

 2. Ved graving i kommunal veg vert ansvarleg søkjar ilagt eit gebyr som
  dekkar synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon (Kommunalt vedtak
  gjeldande frå 01.01.14).

 3. Når arbeidet er utført skal vegen, utan unødig opphald, setjast tilbake i same stand som
  før inngrepet. Dersom det er mogleg kan uttekne massar nyttast og komprimerast.
  Fylling/asfaltering må avpassast nøyaktig etter høgde på vegen.
  Dersom pålegg ikkje vert følgde kan Luster kommune for byggherren/entreprenøren
  si rekning gjera dei utbetringane og tiltak som ein meiner er nødvendig.

 4. All skade som leidningane valdar på vegområdet eller tredjeperson svarar eigar
  og/eller brukar for.

 5. Søkjar har sjølv plikt til å venda seg til nett- eller kabelselskap, elektrisitetsverk,
  vassverk m.m. for påvising av mogelege kablar eller leidningar som kan verta skadde
  ved graving, då Luster kommune fråskriv seg ansvar ved slik skade.

 6. Eigaren eller brukaren er forplikta til på eigen kostnad å gjera endringar med
  leidningsnettet – evnt. fjerna det – som Luster kommune seinare måtte finna nødvendig,
  då løyvet frå kommunen berre er mellombels.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader