• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Rekvisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Rettleiing

Rettleiing til felt 2.b og 2.c:

Det skal kryssast av for heimel for rekvisisjon anten i felt 2.a, felt 2.b eller felt 2.c. Det skal kryssast av i felt 2.b eller 2.c dersom det vert rekvirert oppmålingsforretning og matrikkelføring for anten matrikulering av umatrikulert grunneigedom eller festegrunn, eller for klarlegging av eksisterande grense. Desse to sakstypane har eigne føresegner i matrikkellova om kven som kan rekvirere og krevje matrikkelføring. Dersom det vert rekvirert oppmålingsforretning og matrikkelføring for desse sakstypane skal det ikkje kryssast av for heimel for rekvisisjon i felt 2.a.

Rettleiing til felt 3.7:

Dette rekvisisjonsskjemaet skal nyttast ved endring eller konstatering av eksisterande matrikkeleining. Slik endring eller konstatering krev ikkje løyve etter plan- og bygningslova, og denne rekvisisjonen er difor ikkje vedlegg til ein søknad om tiltak. Unntaket er uteareal til eigarseksjon, som likevel krev søknad om seksjonering eller reseksjonering etter eigarseksjonslova § 11 seinast samtidig med at det vert rekvirert oppmålingsforretning og matrikkelføring. At det krevst oppmålingsforretning for sakstypane i dette skjemaet følgjer elles av matrikkellova § 6 første ledd bokstav b-e.

Veiledning til felt 4:

For dei ulike sakstypane vil det vere ulike krav til kva for vedlegg som skal følgje med rekvisisjonen. Det skal kryssast av for kva for vedlegg som følgjer rekvisisjonen, ut i frå kva sakstype det vert rekvirert oppmålingsforretning for. Denne lista er ikkje uttømande, og dersom det vert lagt ved andre typar vedlegg enn dei som er nemnt her skal det kryssast av for "annan aktuell dokumentasjon".

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader